Privacyverklaring uitgebreid

Privacyverklaring Manege Voorst BV uitgebreid

Op 25 mei a.s. treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Vanaf die datum zijn wij verplicht om klanten en bezoekers van Manege Voorst (Zorgmanege en BSO de Vrijbuiters) bezoekers van onze website of gebruikers van apps te informeren als er via een bestelformulier, website, of een app persoonsgegevens worden verzameld. Middels deze privacyverklaring informeren wij u over onze werkwijze en hoe wij omgaan met gegevens. Ook wordt uitgelegd hoe wij gebruik maken van cookies en Google Analytics.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijkepersoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Manege Voorst. Manege Voorst respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Manege Voorst niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Manege Voorst of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Manege Voorst of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies

Onze site registreert enkel functionele cookies. Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw beleving van de site op uw voorkeuren en gedrag af te stemmen zonder dat u hiermee herkenbaar wordt.

Google analytics

Onze website maakt mogelijk gebruik van de externe analyse-tool Google Analytics van Google Ireland Ltd. Om uw privacy te waarborgen heeft onze website beheerder (Spininhetweb.nl) ervoor gezorgd dat de cookies die door deze tool worden gezet niet als tracking cookie kunnen worden gebruikt.
Dit zijn de maatregelen die Spininhetweb heeft genomen met betrekking tot Google Analytics:

 • Er is ingesteld dat uw IP-nummer niet bij Google gebruikt kan worden, maar wordt geanonimiseerd.
 • Er is voor gezorgd dat de statistieken die Spininhetweb met deze tool verzamelt niet met Google gedeeld wordt. Dit heeft Spininhetweb gedaan door bepaalde instellingen goed te zetten en in te stemmen met Googles verwerkers- en privacyvoorwaarden.
 • Wanneer een site van Spininhetweb gebruik maakt van deze tool, bieden wij u als bezoeker bij het openen van deze website de mogelijkheid om dit uit te schakelen. Ook zorgen wij ervoor dat wij Google Analytics bij uw bezoek uitschakelen als u in de instellingen van uw browser heeft aangeven dat u dit soort tracking niet wil.

Hoe gaan wij om met (cliënt)gegevens.

Rapportage en geheimhouding

Rapportage over de begeleiding vindt schriftelijk, met mondelinge toelichting, plaats. Deze rapportage wordt verstrekt aan de ouders en/of jongere /wettelijk vertegenwoordiger in de vorm van een begeleidingsplan, evaluatie hiervan of een rapportage van (psychologisch) onderzoek. Informatie uit de rapportages wordt alleen met toestemming van ouders en/of jongere/ wettelijk vertegenwoordiger gedeeld met extern betrokkenen of verwijzer. Voorafgaand aan eventuele overdracht van informatie wordt afgestemd welke informatie er vanuit Zorgmanege de Vrijbuiters gedeeld zal gaan worden. Ouders en/of jongere/ wettelijk vertegenwoordiger hebben de mogelijkheid om het verstrekken van (bepaalde) informatie uit onderzoek of rapportage aan verwijzer (bv. CJG of huisarts) te blokkeren.

Al onze medewerkers en begeleiders hebben geheimhoudingsplicht. Ook overige intern betrokkenen die kennis hebben genomen van cliëntgegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Geheimhoudingsplicht mag alleen doorbroken worden als de begeleider gegronde redenen heeft om te menen dat dit noodzakelijk is en het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan worden betrokkenen, wanneer mogelijk, hiervan op de hoogte gesteld.

Dossier

De volgende gegevens kunnen onder andere bewaard worden in het dossier: Verslaglegging van de begeleiding, uitwerking van observaties, begeleidingsplan, onderzoeksverslagen, mails, aantekeningen over overleg en telefonisch contact, intakeformulier, zorgovereenkomst, beschikkingen en toestemmingsformulieren.

De volgende gegevens kunnen onder andere bewaard worden in het dossier: Verslaglegging van de begeleiding, uitwerking van observaties, begeleidingsplan, onderzoeksverslagen, mails, aantekeningen over overleg en telefonisch contact, intakeformulier, zorgovereenkomst, beschikkingen en toestemmingsformulieren.

Het verwerken van cliëntgegevens door Zorgmanege de Vrijbuiters heeft tot doel de hulpvraag, de geboden zorg en de resultaten vast te leggen, zodat

 • de voortgang kan worden bewaakt
 • de begeleiding tussen de verschillende medewerkers kan worden afgestemd
 • verantwoording kan worden afgelegd aan de cliënt, de ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

Toegang tot cliëntgegevens

Dossier en rapportages begeleidingsplan of (psychologisch) onderzoek
Wanneer de cliënt jonger is dan 12 jaar hebben de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger recht op inzage in het dossier en de rapportages en recht op bespreking van de rapportages en onderzoeken. Is de cliënt 12 tot en met 15 jaar oud, dan heeft de cliënt samen met de ouders of wettelijk vertegenwoordiger deze mogelijkheid. Is de cliënt 16 jaar of ouder dan heeft hij/zij zelf deze mogelijkheid. Mocht de cliënt wilsonbekwaam zijn, dan heeft de vertegenwoordiger van de cliënt deze mogelijkheid.

 1. De begeleider geeft de cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier en/of rapportage(s). Daarbij wordt de mogelijkheid aangeboden om tekst en uitleg te verschaffen.
 2. Het dossier of de rapportage wordt door de begeleider gecorrigeerd of informatie wordt verwijderd, wanneer de cliënt/ouders/wettelijk vertegenwoordiger aannemelijk maakt dat de informatie onjuist is, onvolledig of niet ter zake doet, gezien de doelstelling van het dossier of de rapportage. Dit geldt niet voor de bevindingen en conclusies, deze behoren tot de professionele verantwoordelijkheid van de begeleider.
 3. Op verzoek van de cliënt/ouders/wettelijk vertegenwoordiger worden opgestelde notities met zijn of haar opvattingen m.b.t. de gegevens of de professionele relatie in het dossier of de rapportage opgenomen.
 4. Zorgmanege de Vrijbuiters volgt de richtlijnen van de Jeugdwet en bewaart cliëntgegevens tot minstens 15 jaar na ontvangst van deze gegevens of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. In samenspraak met cliënt/ouders/wettelijk vertegenwoordiger kan het dossier langer bewaard worden.
 5. Het dossier, of delen daarvan, wordt binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek van de jongere, ouder of wettelijk vertegenwoordiger vernietigd. Vernietiging vindt niet plaats wanneer het gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Manege Voorst
Oude Zutphenseweg 3a
7382 SB Klarenbeek
055-3011352
www.manege-voorst.nl


Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.